Privacyverklaring

Privacyverklaring Jan Lagendijk Fotografie Delft

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Jan Lagendijk Fotografie Delft persoonsgegevens.

Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Jan Lagendijk Fotografie Delft inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Jan Lagendijk Fotografie Delft zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Jan Lagendijk Fotografie Delft

Griegstraat 151, 2625 AK Delft

www.janlagendijkfotografiedelft.nl / www.janlagendijkfotografiedelft.com

info@janlagendijkfotografiedelft.nl

Kamer van Koophandel nummer 68115040.

Jan Lagendijk is de functionaris gegevensbescherming van Jan Lagendijk Fotografie Delft Hij is te bereiken via info@janlagendijkfotografiedelft.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jan Lagendijk Fotografie Delft verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens: Achternaam, voornamen, adres, telefoonnummer (mobiel en vast), e-mailadres, bankrekeningnummer, klantnummer, factuurnummer en indien van toepassing uw KvK nummer.

 

Verwerkingsgrond

Jan Lagendijk Fotografie Delft verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Jan Lagendijk Fotografie Delft met betrokkene heeft gesloten;

c. Jan Lagendijk Fotografie Delft een wettelijke verplichting dient na te komen.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene, facturatie, afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten, telefonisch contact, e-mailcontact en uitvoering wettelijke verplichtingen.

 

Geautomatiseerde verwerkingen

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie (Snelstart) en in mijn email programma (Google mail). De beveiliging van mijn gegevens is basaal.

De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een virusscanner / firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is voorzien van een beveiligingscertificaat en beveiligd tegen inbreuk en hacking. Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn systemen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jan Lagendijk Fotografie Delft verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Jan Lagendijk Fotografie Delft zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

§ Wettelijke grondslag: Jan Lagendijk Fotografie Delft houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

§ Telefonisch contact: 5 jaar

 

Gebruik van cookies op website

Jan Lagendijk Fotografie Delft gebruikt geen technische en functionele cookies.

Wel worden op onze website het aantal bezoekers via een plug-in bijgehouden, die naast IP-adres alleen het soort browser, datum van bezoek en gebruikte browser bijhouden.

 

Beveiliging van de door Jan Lagendijk Fotografie Delft vastgelegde persoonsgegevens

Jan Lagendijk Fotografie Delft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website is beveiligd met een firewall, blocking systeem en wordt regelmatig gescand op onveilige situaties.

Ons computersysteem is voorzien van een virusscanner, firewall en van onze gegevens op de computer worden regelmatig back-ups gemaakt die op een ander adres worden bewaard.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens (inclusief op internet geplaatste foto’s) te vragen.

Hiertoe kunt u contact opnemen met Jan Lagendijk Fotografie Delft via info@janlagendijkfotografiedelft.nl

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Jan Lagendijk Fotografie Delft schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

Verwerkersovereenkomsten

Met de volgende organisaties hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten :

Snelstart (administratieprogramma)

Versie 03 – juni 2019 van de Privacyverklaring. Indien noodzakelijk kan deze privacyverklaring tussentijds worden aangepast.